You are here

Životné prostredie 

Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie

Revue for theory and care of the environment

ISSN (tlačená verzia/printed) 0044-4863

ISSN (online) 2585-7800 

Zameranie časopisu • Aims and Scope

Životné prostredie je recenzovaný časopis, zameraný na aktuálne teoreticko-metodologické a praktické otázky krajinnoekologického a environmentálneho výskumu. Vychádza 4-krát ročne a publikuje články v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku s anglickým abstraktom. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu, diskusné príspevky, aktuality, informácie o konferenciách a recenzie kníh. Príspevky uverejnené v hlavnej monotematickej časti sú vyžiadané (ako vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných). Publikovanie v časopise Životné prostredie nie je spoplatnené ani honorované.

V súlade s požiadavkami otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti je obsah časopisu Životné prostredie voľne prístupný na svojej webovej stránke takto:

  • od roku 1990 sú uverejnené plné texty a anotácie príspevkov;
  • od 1980 – 1989 sa pripravujú len anotácie príspevkov;
  • od 1967 – 1979 sú príspevky dostupné len v knižnici Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Životné prostredie (The Environment) is a peer-reviewed journal focusing on the current theoretical, methodological and practical issues of landscape ecological and environmental research. The journal is published four times a year in Slovak, Czech or English language with an English abstract. The scope of the journal includes published original scientific works in basic and applied research, discussion papers, news, information on conferences and book reviews. Papers published in the main monothematic part of the journal are requested (such as scientific papers in domestic, non-current, non-impacted journals). Publication in Životné prostredie Journal is not charged or honoured.

To provide Open Access to online research outputs, the journal of Životné prostredie is freely available on its website as follows:

  • since 1990: full texts and annotations are available;
  • 1980 – 1989: only annotations will be available (in progress);
  • 1967 – 1979: the articles are available only in the library of the Institute of Landscape Ecology of SAS.

Pokyny pre autorov Instructions for Authors

Recenzný proces • Reviewing Process

Redakčná rada Editorial Board

Tematické čísla Thematic Issues

Informácie o časopise Journal Info

Publikačná etika • Publication Ethics

Prehlásenie o otvorenom prístupe • Open Access Statement

Autorské práva • Copyright Notice

 

Časopis Životné prostredie je evidovaný v databázach/The Životné prostredie Journal is indexed in:

        Home

 

Jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Creative Commons License

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer